ROAD TO ZERO WASTE: Takto sa z odpadu stáva surovina budúcnosti

Pridaná hodnota pre spoločnosti, väčšia bezpečnosť pre spotrebiteľov: S označením ROAD TO ZERO WASTE sa spoločne vydávame na cestu k čistejšej budúcnosti.

...

Odpady a ich vplyv na životné prostredie sú jedným z najnaliehavejších problémov našej planéty. Je preto najvyšší čas premýšľať a hľadať trvalo udržateľné riešenia: ROAD TO ZERO WASTE považuje odpad za surovinu budúcnosti. Táto perspektíva umožňuje funkčné obehové hospodárstvo – odpadové hospodárstvo zajtrajška.

„ZERO WASTE“ pritom neznamená, že už nevzniká žiaden odpad – cieľom je obmedziť vznik akéhokoľvek odpadu, ktorému sa možno vyhnúť, na nulu, šetriť prírodné zdroje, maximalizovať recykláciu a minimalizovať zvyškový odpad.

Orientácia na čistejší zajtrajšok si vyžaduje spoločné ciele a spoločné úsilie. Preto ROAD TO ZERO WASTE označuje spoločnosti, organizácie a projekty, ktoré úspešne absolvujú prechod z odpadu k surovine a k väčšej udržateľnosti.

Odpad ako surovina: ZERO WASTE prostredníctvom obehového hospodárstva

V oblasti odpadového hospodárstva stojíme spoločne pred veľkou úlohou: Podľa prognóz Svetovej banky stúpne celosvetovo množstvo odpadu do roku 2050 o približne 70 %, z 2 na cca 3,4 miliardy ton.* Už jedna plastová fľaša v mori potrebuje na úplné rozloženie 350 až 400 rokov – spôsob, akým zaobchádzame s odpadom, teda dlhodobo ovplyvňuje klímu a životné prostredie našej planéty. Možno sa úplne vyhnúť tvorbe odpadu? Žiaľ nie. Ale možno o ňom uvažovať ako o novej surovine a zdrojoch.

...

Smerom k fungujúcemu obehovému hospodárstvu

Ak budeme spoločne predchádzať vzniku odpadu a zintenzívnime jeho používanie ako suroviny, budú mať z toho úžitok firmy, spotrebitelia aj životné prostredie. Preto sa odpad oddelenie zbiera, triedi, spracováva a recykluje, aby ho bolo možné znova použiť pri výrobe tovarov a obalov.

Keď sa odpad znova vráti do výrobného cyklu, získava nový život a stáva sa cenným polotovarom. Fungujúce obehové hospodárstvo tak zaisťuje trvalo udržateľné využívanie zdrojov.


Nová norma pre trvalo udržateľnú budúcnosť

Cieľ: Zníženie množstva odpadu, minimalizácia nerecyklovateľných odpadov a návrat surovín do obehu. Aby sa táto úloha stala realitou, iniciovali zástupcovia neziskových organizácií, vedeckých inštitúcií a podnikateľských subjektov vznik novej normy DIN a vypracovali smernice pre transparentné nakladanie so zdrojmi.

V súlade s vizionárskymi ustanoveniami novej normy DIN SPEC 91436 zaručuje označenie ROAD TO ZERO WASTE udržateľné nakladanie so surovinami a odpadmi. Všetky spoločnosti a organizácie, ktoré svoje nakladanie so surovinami a odpadmi orientujú na ZERO WASTE, môžu teraz získať príslušný certifikát.

*Zdroj: www.worldbank.org

Vykročme na cestu k ZERO WASTE

ROAD TO ZERO WASTE – udržateľná hodnota pre spoločnosti

DIN SPEC 91436: Komplexné a premyslené nakladanie so surovinami a odpadmi

Pri označení ROAD TO ZERO WASTE ide o certifikáciu, ktorú môže vykonávať autorizovaná a nezávislá skúšobná organizácia, napríklad TÜV SÜD alebo DEKRA. Základná nová norma DIN SPEC 91436 pritom definuje referenčný model firemného nakladania so surovinami a odpadmi. Cieľom je komplexne premyslieť ekologickú, ekonomickú a sociálnu účinnosť odpadového hospodárstva a manažmentu zdrojov a tak konkrétne realizovať myšlienky ZERO WASTE. Vďaka zníženiu spotreby, zabráneniu tvorbe odpadov, opravám, opätovnému využívaniu, kompostovaniu, fermentovaniu a recyklácii sa budú existujúce zdroje optimálne využívať.


Výhody certifikácie ZERO WASTE pre spoločnosti

ZERO WASTE je budúcnosť. Vytvorenie dôvery medzi zainteresovanými stranami je možné len vtedy, keď spoločnosti rozpoznajú dôležitosť trvalo udržateľného nakladania so surovinami a odpadmi a implementujú ho do svojich obchodných procesov.

Minimalizácia odpadov, ktoré nie je možné ďalej využiť, pomáha spoločnostiam šetriť peniaze pri výrobných procesoch a dodávateľských reťazcoch – tak, že napríklad optimalizujú recykláciu, prepravné trasy, opravy a opätovné využitie a využijú ich pri už existujúcich zdrojoch.

Pri dodržaní smerníc ZERO WASTE sa spoločnostiam podarí znížiť množstvo produkovaného odpadu a existujúci odpad čo najlepšie využiť ako surovinu.

Trvalo udržateľné hospodárenie znižuje zaťaženie pôdy, ekosystémov, spodných vôd a vzduchu. Tým firmy znížia nebezpečenstvo znečistenia životného prostredia a získajú postavenie zodpovedne pôsobiacej spoločnosti v danom regióne.

Ak budú spoločnosti zvyšovať povedomie svojich zamestnancov o trvalo udržateľnom nakladaní so surovinami a odpadmi, uľahčia a urýchlia presadzovanie ZERO WASTE STRATÉGIE v rámci spoločnosti.

Ako funguje certifikácia

Ako sú spoločnosti a organizácie vedené k Zero Waste budúcnosti prostredníctvom nového DIN označenia ROAD TO ZERO WASTE.

Krok 1

Implementácia vnútropodnikového systému nakladania so surovinami a odpadmi podľa DIN SPEC 91436.

Krok 2

Certifikácia nezávislou autorizovanou skúšobnou organizáciou, napríklad TÜV SÜD alebo DEKRA.

Krok 3

Požiadanie o používanie označenia ROAD TO ZERO WASTE prostredníctvom dokladu o úspešne absolvovanej certifikácii.*

Krok 4

Nepretržitá optimalizácia systému nakladania so surovinami a odpadmi a každoročná kontrola nezávislou, autorizovanou skúšobnou organizáciou, ktorá umožňuje ďalšie používanie označenia.
*Pri pozastavení, zániku, odvolaní alebo odobratí certifikátu je nutné takisto okamžite ukončiť používanie označenia ROAD TO ZERO WASTE. Označenie sa smie používať iba v súvislosti s certifikovanou spoločnosťou a s oblasťou certifikácie.
Zistite viac o novej DIN norme DIN SPEC 91436.

Označenie sa udeľuje v troch vyhotoveniach, ktoré označujú úspešnosť spoločnosti na ceste k ZERO WASTE: zlaté, strieborné a bronzové. Tie odzrkadľujú aktuálnu úroveň nakladania so surovinami a odpadmi podľa normy DIN SPEC 91436.

Úroveň označenia

gold

Podiel kladného* zhodnocovania

Podiel neutrálneho** zhodnocovania

Podiel negatívneho*** zhodnocovania

Bronzová

gold

min. 85 %

Podiel kladného* zhodnocovania

max. 15 %

Podiel neutrálneho** zhodnocovania

max. 10 %

Podiel negatívneho*** zhodnocovania

Strieborná

gold

min. 90 %

Podiel kladného* zhodnocovania

max. 10 %

Podiel neutrálneho** zhodnocovania

0 %

Podiel negatívneho*** zhodnocovania

Zlatá

gold

min. 95 %

Podiel kladného* zhodnocovania

max. 5 %

Podiel neutrálneho** zhodnocovania

0 %

Podiel negatívneho*** zhodnocovania

*Prevencia vzniku odpadov, zníženie tvorby odpadov, recyklácia, kompostovanie, fermentácia
**Spaľovanie so spätným získavaním energie
***Spaľovanie bez spätného získavania energie, skládkovanie
V zásade platí povinnosť používať najvhodnejší druh zhodnotenia (§ 7 ods. 4 KrWG – Zákon o obehovom hospodárstve) pri zohľadnení požiadavky kvality (§ 8 ods. 1 veta 1 KrWG) podľa hierarchie odpadu. Negatívne a neutrálne zhodnocovanie je podľa hierarchie odpadov možnosťou v obmedzenom rozsahu iba vtedy, keď sú opätovné použitie, recyklácia, fermentácia alebo kompostovanie vylúčené z dôvodov zdravotných, ekologických rizík alebo obmedzení alebo z dôvodov technickej nerealizovateľnosti alebo hospodárskej neúnosnosti. Toto je nutné v rámci certifikácie a ročného monitorovania vyhodnocovať pomocou kontrolovateľných kritérií a doložiť u nezávislej skúšobnej organizácie.

Road to ZERO WASTE: prehľad certifikačných projektov

S mierou kladného zhodnocovania viac ako 95 % získali predajne a sklady Lidl Česko celosvetovo prvú zlatú certifikáciu. Tesne za nimi je Lidl Holandsko, kde sa tiež dosiahla miera vyššia ako 95 %. Aj Kaufland Rumunsko a Kaufland Slovensko s viac ako 90 % úspešne absolvovali certifikačný proces a získali strieborné označenie. PreZero Arena v Sinsheime je navyše prvý bundesligový štadión, ktorý získal certifikáciu.

Ďalšie certifikácie budú nasledovať v dohľadnom čase pre národné a medzinárodné predajne Kaufland a Lidl.

Kontaktujte nás – Pomôžeme vašej spoločnosti na ceste k ZERO WASTE

Má vaša spoločnosť záujem o certifikáciu v rámci ZERO WASTE alebo už získala certifikáciu a chcela by používať toto označenie? Potom nás kontaktujte.